(Κατεβάστε εδώ το καταστατικό σε μορφή pdf)

   

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  ΑΡΘΡΟ 1
  Ίδρυση – Τίτλος – Σφραγίδα – Έδρα
  1.Ιδρύεται Ομοσπονδία των Συλλόγων Διοικητικού Προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) με τίτλο: «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Δ.Π.ΤΕ.Ε)» και έδρα την Θεσσαλονίκη.
  2.Σφραγίδα: Κυκλική με διάμετρο πέντε (5) εκατοστά που φέρει τον τίτλο της Ομοσπονδίας και το έτος ίδρυσής της (2002).

  ΑΡΘΡΟ 2
  Σκοποί
  1.H ενιαία, πανελλήνια έκφραση για εκπροσώπηση του κλάδου του Διοικητικού Προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.
  2.Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους Συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας και ανάμεσα στους εργαζόμενους στις υπηρεσίας διοικητικής και τεχνικής στήριξης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ).
  3.Την προαγωγή και εξύψωση του συνδικαλιστικού, κοινωνικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου του Διοικητικού Προσωπικού.
  4.Η συμβολή, ως οργανωμένου φορέα του Διοικητικού Προσωπικού, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις των άλλων φορέων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αναβάθμιση και ενίσχυση των Ιδρυμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στην κοινωνική τους αποστολή.
  5.O σεβασμός της ανθρώπινης αξίας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της προσωπικής και πολιτικής ελευθερίας. Η προάσπιση της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου και της δράσης, της ελεύθερης και ανεμπόδιστης διακίνησης των ιδεών, καθώς επίσης η προστασία των ατομικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.
  6.Η μελέτη και η διαρκής προσπάθεια για την επίλυση των οικονομικών, εργασιακών, υπηρεσιακών, και γενικά των επαγγελματικών προβλημάτων των εργαζομένων στις υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής στήριξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η προάσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων και κατακτήσεων τους.
  7.Η συμπαράσταση στους Συλλόγους-μέλη στην εκπλήρωση των σκοπών τους, στην ανάδειξη της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  ΑΡΘΡΟ 3
  Μέσα
  Η Ο.Δ.Π.Τ.Ε. επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με:
  1.Την παρακολούθηση και μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών εξελίξεων, των όρων εργασίας, αμοιβής και των υπηρεσιακών θεμάτων των εργαζομένων στις υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής στήριξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση των αιτημάτων και διεκδικήσεων τους.
  2.Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στη λειτουργία και τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη σφυρηλάτηση της ενότητάς τους.
  3.Την οργάνωση αγώνων κάθε μορφής (παραστάσεις, συγκεντρώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις, κλπ.) και προσφυγή σε κάθε πρόσφορη ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών.
  4.Την εκδήλωση ενεργού ενδιαφέροντος για τη σωστή οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες.
  5.Την ανάπτυξη της συνεργασίας και το συντονισμό δράσης με φορείς της Εκπαίδευσης, καθώς και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  6.Την διοργάνωση εκδηλώσεων (συγκεντρώσεις, συνέδρια, διαλέξεις, γιορτές, εκδρομές, σεμινάρια, κλπ.) με στόχο την ανάπτυξη του μορφωτικού, συνδικαλιστικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών, την συναδελφικότητα και αλληλεγγύη μεταξύ τους.
  7.Την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη λόγω έκτακτων αναγκών.
  8.Τη συνεχή ενημέρωση με την έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικού υλικού, εφημερίδας ή άλλων εκδόσεων καθώς επίσης και με την χρησιμοποίηση των σύγχρονών μέσων επικοινωνίας.

  ΑΡΘΡΟ 4
  Πόροι
  1.Τακτικοί Πόροι
  Το δικαίωμα εγγραφής των Συλλόγων – μελών και η μηνιαία συνδρομή για κάθε φυσικό μέλος.
  2.Έκτακτοι πόροι
  I.Οι έκτακτες εισφορές των Συλλόγων – μελών που αποφασίζονται για ειδικούς λόγους από την Ομοσπονδία.
  II.Οι προαιρετικές εισφορές των Συλλόγων – μελών.
  III.Οι εισπράξεις από οικονομικές εξορμήσεις, τα έσοδα από εκδηλώσεις και εισφορές τρίτων.
  IV.Οι νόμιμες επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία από Ιδρύματα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Υπουργεία, κλπ.
  V.Το προϊόν από δωρεές, κληροδοσίες, προς την Ομοσπονδία και τα έσοδα από τυχόν περιουσία της.
  VI.Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο της Ομοσπονδίας.
  VII.Τα ποσά των συνδρομών και του δικαιώματος εγγραφής καθώς επίσης και η αποδοχή επιχορηγήσεων, δωρεών αποφασίζονται από το Κ.Σ. της Ομοσπονδίας.

  ΑΡΘΡΟ 5
  Όργανα
  I.Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
  1.Το Συνέδριο τακτικό ή έκτακτο
  2.Το 15μελές Κεντρικό Συμβούλιο (Κ.Σ.)
  3.Η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή
  II.Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας
  Το Κεντρικό Συμβούλιο αποτελεί όργανο διοίκησης της Ομοσπονδίας κατά την έννοια του καταστατικού της και του νόμου.
  III.Ευθύνη των μελών των Οργάνων
  Τα μέλη των Οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας αποτελούν όργανά της, ενεργούν για λογαριασμό της, την δεσμεύουν με τις πράξεις του και κρίνονται απ’ αυτή για τη δράση τους, σύμφωνα με το καταστατικό.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
  ΜΕΛΗ-ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  ΑΡΘΡΟ 6
  Μέλη
  1.Δικαίωμα εγγραφής (συμμετοχή) στην Ο.Δ.Π.Τ.Ε. ως μέλη έχουν οι Σύλλογοι Διοικητικού Προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Η προσχώρηση (εγγραφή) δεύτερου Συλλόγου Δ.Π. του ιδίου Ιδρύματος αποκλείεται. Σε περίπτωση ύπαρξης δύο Συλλόγων Δ.Π. στο αυτό Ίδρυμα ως μέλος της Ομοσπονδίας εγγράφεται ο πιο αντιπροσωπευτικός. Τα όργανα της Ομοσπονδίας σε τέτοιες περιπτώσεις καταβάλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ενοποίηση των Συλλόγων ώστε να επιτευχθεί η εκπροσώπηση του Δ.Π. αποκλειστικά από έναν ενιαίο Σύλλογο.
  2.Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγγραφή, ως μέλος, Συλλόγου που περιλαμβάνει προσωπικό μόνο παραρτήματος Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί αυτοτελώς ή ως ξεχωριστό Νομικό Πρόσωπο.

  ΑΡΘΡΟ 7
  Όροι εγγραφής μέλους
  Για την εγγραφή Συλλόγου ως μέλος της Ομοσπονδίας απαιτούνται:
  1.Το καταστατικό του Συλλόγου να προβλέπει την εγγραφή ως μέλη του όλων των κατηγοριών εργαζομένων στις Υπηρεσίες Διοικητικής και Τεχνικής στήριξης του Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς αποκλεισμούς, που υπηρετούν είτε με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου είτε με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
  2.Το καταστατικό του Συλλόγου-μέλους πρέπει να μην είναι αντίθετο προς τους σκοπούς, τις βασικές διατάξεις και το πνεύμα του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Να προβλέπει το σύστημα της απλής αναλογικής για τις εκλογές των Οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων του στα συνέδρια της Ομοσπονδίας.
  3.Για την εγγραφή Συλλόγου ως μέλους της Ομοσπονδίας κατατίθενται τα εξής:
  i.Αντίγραφο καταστατικού
  ii.Απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου για προσχώρηση στην Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
  iii.Αντίγραφο του μητρώου μελών.
  iv.Πρακτικό των τελευταίων αρχαιρεσιών και πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα.
  4.Σύλλογος, που δεν έγινε δεκτός από την Ομοσπονδία επειδή δεν είχε τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχει δικαίωμα να ζητήσει και πάλι την προσχώρησή του εφόσον εκλείπουν οι λόγοι μη εγγραφής του.
  Αρνητική απόφαση του Κ.Σ. της Ομοσπονδίας για εγγραφή μέλους εξετάζεται και κρίνεται τελεσίδικα στο Συνέδριο.

  ΑΡΘΡΟ 8
  Δικαιώματα των Συλλόγων – μελών
  1.Οι Σύλλογοι-μέλη τα Ομοσπονδίας είναι αυτοτελείς οργανώσεις και αποφασίζουν για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με το καταστατικό τους και το καταστατικό της Ομοσπονδίας.
  2.Η πληροφόρηση και ενημέρωση από την Ομοσπονδία (γραπτά ή προφορικά) για τις αποφάσεις και τη δράση της.
  3.Η συμπαράσταση της Ομοσπονδίας σε κάθε θέμα που αντιμετωπίζουν
  4.Η προσφυγή στα Όργανα της Ομοσπονδίας για κάθε θέμα παρέκκλισης από τα παραπάνω δικαιώματα που συζητείται στην 1η συνεδρίαση του Οργάνου.

  ΑΡΘΡΟ 9
  Υποχρεώσεις Συλλόγων-Μελών
  1.Τήρηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
  2.Εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων της Ομοσπονδίας.
  3.Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς την Ομοσπονδία.
  4.Παροχή προς την Ομοσπονδία κάθε στοιχείου σχετικού με την λειτουργία και τη δράση τους.
  5.Πρόσκληση στις Γ.Σ. εκπροσώπων της Ομοσπονδίας που μετέχουν σε όλες τις διαδικασίες εκτός από υποψηφιότητες και ψηφοφορίες.
  6.Ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες, τις δραστηριότητες και τις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας.
  7.Υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση από την οποία προκύπτει η δύναμη των μελών τους.

  ΑΡΘΡΟ 10
  Δικαιοδοσία εγγραφής και πειθαρχικών ελέγχων
  1.Οι εγκρίσεις των εγγράφων, ο έλεγχος της καταπάτησης των δικαιωμάτων και της τήρησης των υποχρεώσεων, η επιβολή των ποινών και η εξέταση των προσφυγών γίνεται από το Κεντρικό Συμβούλιο (Κ.Σ.)
  2.Κατά των αποφάσεων του Κ.Σ. για τα παραπάνω θέματα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος Σύλλογος-μέλος να καταθέσει γραπτή ένσταση. Η ένσταση συζητείται στην 1η συνεδρίαση του Κ.Σ. και εκδικάζεται τελεσίδικα από το αμέσως επόμενο Συνέδριο.
  3.Σε κάθε Σύλλογο-μέλος που δουλεύει ενάντια στα συμφέροντα της Ομοσπονδίας ή δείχνει αντισυναδελφικότητα και αντισυνδικαλιστικό πνεύμα επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της προφορικής ή γραπτής επίπληξης.
  Σε περίπτωση που ο Σύλλογος-μέλος δρα ενάντια στις αρχές και τις βασικές αποφάσεις των Συνεδρίων και δεν τηρεί το παρόν καταστατικό, το Κ.Σ. της Ο.Δ.Π.Τ.Ε. έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε διαγραφή του Συλλόγου-μέλους.
  Η σχετική απόφαση του Κ.Σ. παίρνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
  Η απόφαση διαγραφής Συλλόγου-μέλους είναι τελεσίδικη μόνο μετά από έγκριση του Συνεδρίου.
  Ο Σύλλογος που διαγράφεται εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία μέχρι την ημερομηνία διαγραφής του.


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
  ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΑΡΘΡΟ 11
  Συνέδριο
  Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της Ο.Δ.Π.Τ.Ε. που αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, καθορίζει τους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος του Διοικητικού Προσωπικού, εκλέγει και ελέγχει όλα τα Όργανα της Ομοσπονδίας.
  Τα Συνέδρια διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.

  ΑΡΘΡΟ 12
  Συγκρότηση Συνεδρίου
  1.Το Συνέδριο συγκροτείται από τους αιρετούς αντιπροσώπους των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων-μελών, που εκλέγονται, ανακηρύσσονται και νομιμοποιούνται σύνεδροι.
  2.Για κάθε 20 ψηφίσαντα μέλη του Συλλόγου-μέλους εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ψηφισάντων είναι ίσος ή ξεπερνάει το ½ του εκλογικού μέτρου εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.
  3.Οι αντιπρόσωποι ανακηρύσσονται σύνεδροι από το Κεντρικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.
  Οι αντιπρόσωποι που ανακηρύσσονται σύνεδροι συγκροτούν το Συνέδριο, που κάνει τον έλεγχο και την νομιμοποίηση των Συνέδρων.
  4.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της εκλογής των αντιπροσώπων πρέπει να καταθέτονται στο Κ.Σ. από τους Συλλόγους τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου. Για τα έκτακτα συνέδρια οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να περιορίζονται μέχρι το μισό έπειτα από σχετική απόφαση του Κ.Σ.
  5.Αντιπρόσωποι που για οποιονδήποτε λόγο κωλύονται να πάρουν μέρος στο συνέδριο αντικαθιστώνται από τους Συλλόγους με τους αναπληρωματικούς τους, εφόσον υποβάλλουν στο Σύλλογο έγγραφη δήλωση παραίτησης που κατατίθεται στο Συνέδριο.
  6.Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται από της Γ.Σ. των Συλλόγων με τη διαδικασία των γενικών εκλογών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τους.

  ΑΡΘΡΟ 13
  Σύγκληση – Διεύθυνση Συνεδρίου
  1.Το τακτικό Συνέδριο πραγματοποιείται με απόφαση του Κ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια για όλα τα θέματα της Ομοσπονδίας και την εκλογή των Οργάνων.
  2.Έκτακτο συνέδριο πραγματοποιείται όποτε το αποφασίσει το Κ.Σ. ή το ζητήσει γραπτά το ένα τρίτο (1/3) των Συλλόγων-μελών, για θέματα με επείγοντα χαρακτήρα, αυστηρά καθοριζόμενα στην απόφαση ή στην αίτηση.
  3.Το Συνέδριο συγκαλείται με γραπτή πρόσκληση του Κ.Σ. προς τους Συλλόγους-μέλη μετά την σχετική απόφασή του ή την κατάθεση της σχετικής αίτησης των Συλλόγων. Η πρόσκληση καθορίζει τόπο, χρόνο, θέματα και τυχόν άλλες λεπτομέρειες για το Συνέδριο.
  4.Το τακτικό Συνέδριο συνέρχεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συνεδρίαση του Κ.Σ. που το αποφάσισε και το έκτακτο ενάμιση (1 ½) μήνα το πολύ μετά την συνεδρίαση του Κ.Σ. ή την κατάθεση της σχετικής αίτησης των Συλλόγων.
  5.Κατά την έναρξη, τη νομιμοποίηση των συνέδρων, τον έλεγχο απαρτίας και την εκλογή προεδρείου, το Συνέδριο διευθύνει το Προεδρείο του Κ.Σ.
  Το Προεδρείο του Συνεδρίου είναι τριμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα που εκλέγονται διαδοχικά και άμεσα από το Συνέδριο.
  6.Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες σύγκλισης και διεύθυνσης του Συνεδρίου καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή αποφασίζονται από το ίδιο το Συνέδριο.

  ΑΡΘΡΟ 14
  Αρμοδιότητες Συνεδρίου
  1.Ψηφίζει τροποποιεί το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
  2.Ψηφίζει τους απολογισμούς δράσης και οικονομικής διαχείρισης του Κ.Σ. καθώς και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης.
  3.Χαράζει τα γενικά πλαίσια των στόχων και της δραστηριότητας της Ομοσπονδίας για τα γενικά θέματα του Διοικητικού Προσωπικού.
  4.Αποφασίζει για κάθε θέμα που τίθεται στο Συνέδριο.
  5.Αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας και την τύχη της περιουσίας της.

  ΑΡΘΡΟ 15
  Λειτουργία Συνεδρίου
  1.Το Συνέδριο έχει απαρτία αν είναι παρόντες οι μισοί (1/2) συν ένας (+1) από τους νομιμοποιηθέντες συνέδρους.
  Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας καθορίζεται νέα συνεδρίαση για την επόμενη μέρα με απαρτία το ένα τρίτο (1/3) των νομιμοποιηθέντων συνέδρων. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία συγκαλείται απαρχής νέο Συνέδριο.
  2.Οι αποφάσεις του Συνεδρίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συνέδρων με φανερή ψηφοφορία εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά.
  3.Με μυστική ψηφοφορία παίρνονται οι αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
  •Εκλογή οργάνων της Ομοσπονδίας και αντιπροσώπων της σε τριτοβάθμιες οργανώσεις.
  •Πρόταση μομφής ή άρσης εμπιστοσύνης στα Όργανα.
  •Έγκριση απολογισμών των Οργάνων.
  4.Οι αποφάσεις του Συνεδρίου είναι υποχρεωτικές για τα Όργανα της Ομοσπονδίας και για τους Συλλόγους-μέλη.
  5.Λεπτομέρειες για το Συνέδριο και τις διαδικασίες καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και συμπληρωματικά με αποφάσεις του ίδιου του Συνεδρίου ή με την απόφαση του Κ.Σ. για την σύγκληση του Συνεδρίου.
  6.Η δημοσιοποίηση των αποφάσεων γίνεται σε ένα μήνα το αργότερο από τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου με ευθύνη του Κ.Σ.

  ΑΡΘΡΟ 16
  I.ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  1.Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Κεντρικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ, διεξάγονται μαζί στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως αυτό τουλάχιστον καθιερώνεται στο Ν. 1264/82.
  2.Την ευθύνη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών έχει η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
  Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με την επίβλεψη του Δικαστικού Αντιπροσώπου και τη βοήθεια τριών ψηφολεκτών που ορίζονται από το Συνέδριο.
  Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα της Ομοσπονδίας.

  II.ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
  1.Οι υποψήφιοι μπορούν να κατέρχονται μεμονωμένοι ή να συμμετέχουν σε συνδυασμούς. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για ένα μόνο όργανο (Κ.Σ. ή Εξελεγκτική Επιτροπή). Αν θέσει υποψηφιότητα και για τα δύο όργανα καλείται από την Εφορευτική Επιτροπή να δηλώσει εγγράφως την προτίμησή του. Σε περίπτωση αρνήσεώς του απορρίπτεται η υποψηφιότητά του.
  2.Η αίτηση υποψηφιότητας υπογράφεται από τον υποψήφιο και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την οργάνωση από την οποία προέρχεται και το όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί.
  Οι συνδυασμοί καταρτίζονται και υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή με κοινή αίτηση που περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία των υποψηφίων και υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους. Είναι δυνατόν να υπογράφονται από δύο τουλάχιστον εκπροσώπους του συνδυασμού εφόσον επισυνάπτονται όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στο συνδυασμό.
  3.Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή μέσα στο χρόνο που ορίζει το Συνέδριο με απόφασή του.
  4.Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τα ψηφοδέλτια 12 τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής σε συνεργασία με το απερχόμενο Κ.Σ. και ταυτόχρονα φροντίζει για την προμήθεια αδιαφανών φακέλων, όπου θα κλείνονται τα ψηφοδέλτια πριν ριχτούν στην κάλπη.
  5.Τα ψηφοδέλτια γράφουν στο επάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού και είναι χωρισμένα σε δύο μέρη:
  Κάτω από την ένδειξη ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το Κεντρικό Συμβούλιο και κάτω από την ένδειξη ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ καταχωρούνται τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή με αλφαβητική σειρά.

  III.ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
  1.Η ψηφοφορία γίνεται με βάση τον κατάλογο των νομιμοποιηθέντων Συνέδρων, με την επίδειξη του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή του βιβλιαρίου υγείας, και την κάρτα του αντιπροσώπου.
  Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας με τα στοιχεία κάθε αντιπροσώπου και συντάσσει πρακτικά για όλα τα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας καθώς και για τα αποτελέσματά της. Όλα τα έγγραφα της εκλογής υπογράφονται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
  2.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να σημειώσει κατ’ ανώτερο όριο τόσους σταυρούς όσος είναι ο αριθμός των μελών που εκλέγονται στο όργανο για το οποίο ψηφίζει.
  3.Για τη διαλογή και την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων εφαρμόζονται οι διατάξεις και οι αρχές της εκλογικής διαδικασίας.

  ΑΡΘΡΟ 17
  Κεντρικό Συμβούλιο
  1.Το Κεντρικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο με τριετή θητεία.
  2.Το εκλεγμένα μέλη του Κ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την εκλογή τους, εκλέγοντας κατά σειρά τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα. Το Κ.Σ. μπορεί να αναθέτει και άλλες αρμοδιότητες στα μέλη του.
  Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία και η εκλογή για τις θέσεις που αναφέρονται παραπάνω απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Κ.Σ. Το Κ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον οκτώ μέλη.
  3.Η συνεδρίαση του Κ.Σ. για την συγκρότησή του σε σώμα συγκαλείται με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα Συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.
  Αν ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος δεν συγκαλέσει τα μέλη του νέου Κ.Σ> στις προθεσμίες που ορίζονται παραπάνω, τότε την ευθύνη σύγκλησης έχει ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος του δεύτερου σε ψήφους συνδυασμού με πρόσκληση μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τους υπόλοιπους κατά σειρά ψήφων συνδυασμούς.
  Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας του Κ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση, ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος που έκανε την πρόσκληση, συγκαλεί και πάλι το Κ.Σ. την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

  ΑΡΘΡΟ 18
  Αρμοδιότητες – Δικαιοδοσία Κ.Σ.
  1.Αποφασίζει για όλα τα θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
  2.Φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητας της Ο.Δ.Π.Τ.Ε., την πιστή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, την εκτέλεση των αποφάσεων των Συνεδρίων για των δικών του αποφάσεων.
  3.Αποφασίζει για διεκδικήσεις, κινητοποιήσεις και απεργίες για την προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων που εκπροσωπεί.
  4.Το Κ.Σ. συγκαλεί τα Συνέδρια της Ο.Δ.Π.Τ.Ε. και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη των εργασιών. Ορίζει πενταμελή επιτροπή ελέγχουν των νομιμοποιητικών στοιχείων των συνέδρων του συγκληθέντος Συνεδρίου.
  5.Αποφασίζει το ύψος της συνδρομής των μελών της Ο.Δ.Π.Τ.Ε. καθώς και δια έκτακτη προαιρετική ή υποχρεωτική εισφορά.

  ΑΡΘΡΟ 19
  Λειτουργία Κεντρικού Συμβουλίου
  1.Το Κ.Σ. της Ο.Δ.Π.Τ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκληση προς τα μέλη κοινοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
  Ταυτόχρονα η πρόσκληση γνωστοποιείται στους Συλλόγους-μέλη. Στην πρόσκληση αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  2.Το Κ.Σ. συγκαλείται έκτακτα:
  •Με απόφαση του Προέδρου.
  •Όταν το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Κ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση στα μέλη κοινοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν συγκαλεί το Κ.Σ. στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τότε το Κ.Σ. συγκαλείται από τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση σύγκληση.
  3.Το Κ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας πραγματοποιείται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε επτά (7) ημέρες.
  4.Αντικατάσταση μελών Κ.Σ.
  Μέλος του Κ.Σ. θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται:
  α) αν υποβάλλει έγγραφη παραίτηση.
  β) άν απουσιάσει αδικαιολόγητα επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις του Κ.Σ.
  γ) αν χάσει την ιδιότητα του εργαζόμενου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  Το μέλος που έχασε την ιδιότητα του μέλους του οργάνου αντικαθίσταται:
  •Από τον πρώτο αναπληρωματικό, στη σειρά, μέλος του συνδυασμού με τον οποίο εκλέχτηκε.
  •Στην περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς ή τους έχει εξαντλήσει ή αυτοί που υπάρχουν αρνούνται να αναπληρώσουν, τότε η αναπλήρωση γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής για την κατανομή αδιάθετων εδρών.
  5.Το Κ.Σ. μπορεί να λειτουργεί κανονικά με τους ½ +1 των προβλεπόμενων εκλεγμένων μελών του. Αν απομείνει με λιγότερο από το ½ +1 των μελών του τότε τα μέλη που απομένουν συνεπικουρούμενα από τους Προέδρους των Συλλόγων – μελών υποχρεώνονται να οργανώσουν Συνέδριο αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέων οργάνων μέσα σε τρείς (3) μήνες.

  ΑΡΘΡΟ 20
  Καθήκοντα μελών του Προεδρείου του Κ.Σ.
  Ι.Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου:
  1.Ο Πρόεδρος του Κ.Σ. εκπροσωπεί την Ομοσπονδία απέναντι σε κάθε δικαστική ή δημόσια αρχή.
  2.Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Κ.Σ. καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και εισηγείται στα θέματα
  3.Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Κ.Σ.
  4.Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία όλα τα παραστατικά δαπανών.
  5.Ο Αντιπρόεδρος του Κ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο που απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απουσίας.
  6.Αν ο Πρόεδρος αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο να συγκαλέσει το Κ.Σ. για χρονικό διάστημα διπλάσιο του προβλεπόμενου τότε συγκαλεί το Κ.Σ. ο Αντιπρόεδρος.
  II. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα:
  1.Ο Γενικός Γραμματέας του Κ.Σ. είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, την φύλαξη του αρχείου και της σφραγίδας της Ομοσπονδίας και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και παραστατικά δαπανών.
  2.Μεριμνά για την καταγραφή των αποφάσεων του Κ.Σ., την αποστολή τους σε κάθε αποδέκτη. Φροντίζει για θέματα επικοινωνίας με τους Συλλόγους-μέλη και για την ενημέρωσή τους.
  3.Τηρεί τα βιβλία μητρώου οργανώσεων μελών της Ομοσπονδίας καθώς και όλα τα απαραίτητα βιβλία.
  4.Τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Οργανωτικός Γραμματέας.
  ΙΙΙ. Καθήκοντα Ταμία
  1.Τηρεί τα οικονομικά στοιχεία (λογιστικά, ταμειακά βιβλία, κλπ.) της Ομοσπονδίας.
  2.Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές της Ομοσπονδίας υπογράφοντας τα σχετικά παραστατικά έγγραφα (αποδείξεις, κλπ.)
  3.Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο για την πραγματοποίηση των οικονομικών πράξεων, που αποφασίζει το Κ.Σ.
  4.Συντάσσει και υποβάλλει στο Κ.Σ. τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό που, μετά την έγκρισή τους από το Κ.Σ., τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
  5.Είναι προσωπικά υπεύθυνος για την ομαλή διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κ.Σ.
  6.Είναι αρμόδιος να ερευνά και να εισηγείται στο Κ.Σ. τρόπους για την αύξηση των εσόδων της Ομοσπονδίας και γενικά για την οικονομική οργάνωσή της.
  7.Τον ταμία (απόντα ή κωλυόμενο) αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ένας σύμβουλος, έπειτα από σχετική απόφαση του Κ.Σ.
  IV. Καθήκοντα Οργανωτικού Γραμματέα
  1.Ο Οργανωτικός Γραμματέας φροντίζει γενικά για τα θέματα καλής οργάνωσης και λειτουργίας της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
  2.Παρακολουθεί τις αυξομειώσεις της δύναμης των συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας καθώς και όλες τις σχετικές μεταβολές και ενημερώνει μαζί με το Γενικό Γραμματέα το μητρώο συλλόγων-μελών καθώς και το μητρώο αντιπροσώπων.
  3.Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών, εκδηλώσεων που προγραμματίζονται με τον Γενικό Γραμματέα, έπειτα από αποφάσεις του Κ.Σ.
  4.Με πράξη του Κ.Σ. επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα σε ζητήματα οργανωτικά.
  5.Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
  6.Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε όλες του τις αρμοδιότητες όταν απουσιάζει.

  ΑΡΘΡΟ 21
  Εξελεγκτική Επιτροπή
  1.Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από το Συνέδριο μαζί με το Κ.Σ. Είναι τριμελής και η θητεία της λήγει μαζί με την θητεία του Κ.Σ. Εκτός των τριών (3) τακτικών μελών εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά.
  2.Στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά εκλογή, εκλέγει τον Πρόεδρό της Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο από τα μέλη της.
  3.Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει κάθε χρόνο και κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο την οικονομική διαχείριση της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, τις πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχει υποβάλλει έκθεση στο κεντρικό Συμβούλιο. Στη διάθεσή της βρίσκονται τα βιβλία της διαχείρισης με όλα γενικά τα δικαιολογητικά που της δίνονται από το Κ.Σ.
  4.Η εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση διαχείρισης του Κ.Σ. και του Ταμία και την θέτει για έγκριση στο Συνέδριο.
  5.Σε περίπτωση ανωμαλιών καλεί τη Διοίκηση για την άμεση τακτοποίηση. Στην περίπτωση που η διοίκηση δεν ανταποκριθεί η Ε.Ε. κοινοποιεί την έκθεσή της στο Συνέδριο και στους Συλλόγους – μέλη.

  ΑΡΘΡΟ 22
  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.)
  1.Μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δικαστική έγκριση του καταστατικού το Κ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συντάξει και να υποβάλλει στο Συνέδριο για έγκριση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.
  2.Ο Ε.Κ.Λ. εγκρίνεται στο αμέσως επόμενο τακτικό Συνέδριο.
  3.Ο Ε.Κ.Λ. μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού ρυθμίζει αναλυτικότερα:
  α) Τις λεπτομέρειες της οργάνωσης και τις διαδικασίες της λειτουργίας των οργάνων της Ομοσπονδίας.
  β) Τις λεπτομέρειες και η διαδικασία διεξαγωγής των ψηφοφοριών και εκλογών.
  γ) Κάθε άλλο θέμα που το Συνέδριο θα κρίνει απαραίτητο να ρυθμίσει με τον Ε.Κ.Λ. μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού.
  4.Ο Ε.Κ.Λ. τροποποιείται κατά την διαδικασία της αρχικής έγκρισής του.
  5.Μέχρι την ψήφιση του Ε.Κ.Λ. τα θέματα της αρμοδιότητάς του ρυθμίζει το Κ.Σ. με αποφάσεις του.

  ΑΡΘΡΟ 23
  Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση Ομοσπονδίας
  1.Οι αποφάσεις αυτές παίρνονται από το Συνέδριο που συγκαλείται για αυτό το σκοπό και απαιτείται να είναι παρόντες τουλάχιστον τι ½ των νομιμοποιηθέντων συνέδρων. Οι σχετικές αποφάσεις (τροποποίηση καταστατικού – διάλυση της Ομοσπονδίας) να λάβουν τα ¾ των ψήφων των παρόντων.
  2.Σχετικές παραπέρα λεπτομέρειες καθορίζονται στον Ε.Κ.Λ. ή συμπληρωματικά με σχετική απόφαση του Συνεδρίου.

  ΑΡΘΡΟ 24
  Η Ο.Δ.Π.Τ.Ε. γιορτάζει την ημέρα της Πρωτομαγιάς (1 Μάη), ημέρα σύμβολο των αγώνων των εργαζομένων με απεργία.

  ΑΡΘΡΟ 25
  Τελικές διατάξεις
  Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή ό,τι χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση ρυθμίζεται με τον Ε.Κ.Λ. ή με αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, των κατά περίπτωση αρμοδίων, σύμφωνα με το νόμο, το παρόν καταστατικό και τη συνδικαλιστική δεοντολογία. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει τελικά το Συνέδριο.
  Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 25 άρθρα μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από το καταστατικό συνέδριο, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου.