Τελευταία Νέα

  Προς: Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

  ΘΕΜΑ: Μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων ΙΔΑΧ του Π.Δ. 164/2004

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα ότι υπάρχει διάκριση στην μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων, των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, ανάλογα με το αν αυτές ήταν ορισμένου χρόνου ή έργου.

  Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  Όντως, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 4354/2015, ως προϋπηρεσία για την μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων αναγνωρίζεται μόνο εκείνη που στηρίζεται σε σχέσεις εξαρτημένης εργασίας  ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Αποκλείονται έτσι, κατά βάση, οι σχέσεις εργασίας του Δημοσίου που στηρίζονται σε συμβάσεις μίσθωσης έργου, όπως επιβεβαιώνει και η Εγκύκλιος 2/31029/ΔΕΠ 6/5/2016 της  Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών («αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου»). 

  Ωστόσο, ο Ν. 4521/2018 στο άρθρο 10, παρ. 1 ορίζει τα εξής: «Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των παραγράφων 1 και 2 αναγνωρίζεται μισθολογικά ως προϋπηρεσία, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, η προηγούμενη απασχόλησή του βάσει σύμβασης έργου, σε υπηρεσίες και φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α 176) στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους επίσημους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 4354/2015″.

  Σε κάθε περίπτωση, και το ίδιο το Π.Δ. 164/2004, με τις διατάξεις του οποίου μετατράπηκαν οι συμβάσεις των συναδέλφων μας από ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου σε αορίστου χρόνου και προκειμένου για την εφαρμογή του Π.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, νοείται ως:

   α) "Εργαζόμενος ορισμένου χρόνου" κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή σύμβαση ή σχέση έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία έχει συναφθεί απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου και η λήξη της καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως ιδίως παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή αποπεράτωση συγκεκριμένου έργου ή πραγματοποίηση συγκεκριμένου αποτελέσματος.

  Είχε γίνει, δηλαδή, δεκτό ότι σε μία σχέση εργασίας πρέπει να αναζητούνται και οι πραγματικές συνθήκες εργασίας και δεν αρκεί ο χαρακτηρισμός της. Έτσι, είναι δυνατόν μία σύμβαση έργου να υποκρύπτει μία σύμβαση εργασίας. Ως τέτοιες, άλλωστε, αναγνωρίστηκαν και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου όσων συναδέλφων έγιναν ΙΔΑΧ με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.

  Παρακαλούμε λοιπόν, να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προχωρήσει η μισθολογική αναγνώριση του συνολικού χρόνου υπηρεσίας των συναδέλφων ΙΔΑΧ του Π.Δ. 164/2004, ανεξάρτητα εάν αυτός διανύθηκε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, όπως άλλωστε προβλέπουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος.

  Τέλος, καθώς έως σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό να οριστεί συνάντηση μαζί σας παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας, αιτούμαστε εκ νέου την άμεση πραγματοποίηση δια ζώσης συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.