Τελευταία Νέα

                                                                                                                                                   Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021

                                                                                                           Προς: - Υπουργό Υγείας, κ. Β.Κικίλια

                                                - Πρυτάνεις

   

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-03-2020 (ΦΕΚ 75Α΄) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/οικ.16422 ΔΕΠ/06.04.2020 εγκυκλίου, με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω άρθρου, καταβλήθηκε άπαξ για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση, στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετούσε στα Νοσοκομεία.

  Στο προσωπικό, στο οποίο καταβλήθηκε η προβλεπόμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, που εργάζονται στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία με συμβάσεις έργου και αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι). Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον νόμο 4172/13, άρθρο 12, παρ. 2, περίπτωση στ’, εφόσον πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις, φορολογούνται ως μισθωτοί, για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εργασία τους.

  Καθώς τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογικού έτους 2020, διαπιστώσαμε, ότι τα νοσοκομεία έχουν εισάγει στο σύστημα, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης στον κωδικό των Μισθωτών Υπηρεσιών (κωδ. 301-302). Η συγκεκριμένη αποτύπωση δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, καθώς αποκλείει τους εν λόγω υπαλλήλους από τη δυνατότητα να φορολογηθούν ως μισθωτοί (βλ. Ν.4172/13, άρθρο 12, παρ. 2, περίπτωση στ’), γιατί μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, είναι να μην αποκτούν μισθό από άλλη εργασία.

  Η οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους εργαζομένους με συμβάσεις έργου, σε καμία περίπτωση δεν αφορά σε εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του άρθρου 12, παρ. 2. Συγκεκριμένα, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, στον νόμο 4172/13, αναφέρονται τα: « α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,».

  Σας ενημερώνουμε ότι, οι βασικές αποδοχές των εργαζομένων με συμβάσεις έργου, στις βεβαιώσεις αποδοχών, απεικονίζονται ως αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ. 1, περ. δ’, εδάφιο 1 του ν. 4172/2013.

  Προκειμένου λοιπόν να επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, προτείνουμε η συγκεκριμένη αμοιβή (έκτακτη οικονομική ενίσχυση εργαζομένων με συμβάσεις έργου στα νοσοκομεία), να υποβληθεί από τους εκκαθαριστές των νοσοκομείων, με τύπο αποδοχών, όμοιο με αυτό των βασικών τους αποδοχών (αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ. 1, περ. δ’, εδάφιο 1 του ν. 4172/2013).

  Ζητάμε την άμεση επίλυση του ζητήματος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, σε περίπτωση δηλαδή που παραμείνουν οι βεβαιώσεις αποδοχών για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους από τα Νοσοκομεία ως έχουν, πάρα πολλοί εργαζόμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, πολλαπλάσια χρήματα του επιδόματος που έλαβαν, στο πλαίσιο μιας ούτως ή άλλως δυσβάσταχτης φορολογίας.

  ΓιατοΚεντρικόΣυμβούλιοτηςΟΔΠΤΕ

  ΗΠρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

    

  Νίκη Χρονοπούλου                                    ΑνδρέαςΒασιλάκης